استقتائات

نگاه به عکس و فیلم همسر


س1: آیا به قصد لذت مرد مى‌تواند به عکس یا فیلم همسرش نگاه کند؟
س2: اگر همسرش فوت کرده باشد حکم چگونه است؟
ج) نگاه به فیلم یا عکس همسر با قصد لذت مطلقاً جایز است.

نگاه کردن به مو و بدن زنان در فیلم‌ها


س: آیا نگاه کردن به جلوى مو و پیشانى دختران و زنان در فیلم‌ها و برنامه‌هاى تلویزیونى جایز است؟
ج) نظر به موى سر و صورت و حتى بدن دختران و زنان در فیلم‌ها و برنامه‌هاى غیر مستقیم تلویزیونى حکم نظر به نامحرم را ندارد مگر آنکه از روى شهوت و یا موجب مفسده و یا خوف فتنه باشد.

ظهور و چاپ عکس نامحرم


س: ظهور و چاپ عکس‌هاى خانوادگى و یا عروسى که در آنها خانم‌ها با محارم خود و بدون حجاب کامل مى‌باشند توسط عکاسى‌ها چه حکمى دارد؟
ج) ظاهر کردن و چاپ آن نزد عکاسى که آنها را نمى‌شناسد بدون قصد ریبه و لذت و خوف وقوع در فتنه و فساد اشکال ندارد.

دیدن فیلم‌هاى مبتذل


س: حکم دیدن فیلم‌هاى مبتذل چیست؟
ج) دیدن فیلم‌هاى مستهجن و حاوى منکرات، موجب تقویت هواهاى شیطانى نفس، تضعیف اراده و ایمان و زمینه‌ساز ترتب مفاسد و گناهان بوده و به هیچ وجه جایز نیست.

نگاه کردن به عورت شخص نمونه دهنده جهت آزمایش اعتیاد


 

س: با توجه به الزام آزمایش عدم اعتیاد که با نمونه‌گیرى ادرار زوجین مشخص مى‌شود، فرد کارمند موظف به نگاه مستقیم به عورت فرد مراجعه‌کننده است و زوجین هم باید جهت حصول اطمینان عورت خود را باز بگذارند، تکلیف و وظیفه شرعى ناظر آزمایشگاه و زوجین را ذکر فرمایید.
ج) کشف عورت دیگران و نگاه کردن به آن و وادار کردن صاحب عورت به کشف عورت در برابر دیگران، جایز نیست مگر آنکه ضرورتى مثل رعایت قانون و یا معالجه، آن را اقتضا کند. پوشش لازم براى زنان

س: در مسأله پوشش بانوان:
الف: آیا بازگذاشتن وجه و کفین در ملأ عام، براى زن جایز است یا خیر؟
ب: در صورتى که جایز باشد، آیا نگاه مرد نامحرم به وجه و کفین بدون قصد لذت و خوف گناه، جایز است یا خیر؟
ج: نگاه کردن به وجه و کفین گویندگان زن اخبار که به صورت مستقیم پخش مى‌شود، چه حکمى دارد؟
ج) الف: در صورتى که آرایش و زینت نداشته باشد، مانعى ندارد.
ب: در فرض مرقوم اشکال ندارد.
ج: اگر آرایش نشده باشد و نگاه همراه با لذت نباشد، اشکال ندارد

/ 0 نظر / 16 بازدید